Le type Plante/Poison dans Pokémon Go : efficacités, Pokémons.

Pokémons de type Plante/Poison

Il y a actuellement 9 Pokémons de type Plante/Poison dans Pokémon Go :

PokémonTypesMeilleurs movesetsPC maxStats
OffensifDéfensifEnduAtkDéf
#3FlorizarrePlantePoison2568160198198
#45RafflesiaPlantePoison
87.58%
AcideLance-Soleil
2367150202170
#71EmpiflorPlantePoison
88.00%
AcideLame-Feuille
7.98%
AcideLame-Feuille
2268160207138
#2HerbizarrePlantePoison1552120151151
#44OrtidePlantePoison
85.82%
AcideBomb-Beurk
6.38%
AcideBomb-Beurk
1512120153139
#70BoustiflorPlantePoison
86.84%
AcideMégafouet
4.27%
AcideMégafouet
147513017295
#43MystherbePlantePoison106990131116
#1BulbizarrePlantePoison98190118118
#69ChétiflorPlantePoison
3.09%
AcideMégafouet
91610013964