Le type Plante/Poison dans Pokémon Go : efficacités, Pokémons.

Pokémons de type Plante/Poison

Il y a actuellement 10 Pokémons de type Plante/Poison dans Pokémon Go :

PokémonTypesMeilleurs movesetsPC maxStats
OffensifDéfensifEnduAtkDéf
#3FlorizarrePlantePoison2568160198198
#45RafflesiaPlantePoison
19.21%
AcideLance-Soleil
2367150202170
#71EmpiflorPlantePoison
19.00%
AcideLance-Soleil
11.40%
AcideBomb-Beurk
2268160207138
#315RoséliaPlantePoison1718100186148
#2HerbizarrePlantePoison1552120151151
#44OrtidePlantePoison
12.09%
AcideBomb-Beurk
1512120153139
#70BoustiflorPlantePoison
13.55%
AcideMégafouet
6.86%
AcideMégafouet
147513017295
#43MystherbePlantePoison
9.73%
AcideCanon Graine
5.65%
AcideCanon Graine
106990131116
#1BulbizarrePlantePoison98190118118
#69ChétiflorPlantePoison
4.54%
AcideMégafouet
91610013964